CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ BẢO MẬT
Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách thức Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư bất Bộng sản Tân Hoàng Gia thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách liên quan đến các trang web, ứng dụng, sản phẩm và dịch vụ của Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư bất Bộng sản Tân Hoàng Gia.
Chính sách này bao gồm các nội dung sau:
l. Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập
II. Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân
III. Thu thập và sử dụng cookies
IV. Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân
V. Vị trí của thông tin cá nhân
VI. Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân
VII. Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba
VIII. Truy cập và lựa chọn
IX. Thông tin cá nhân của người chưa thành niên
X. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân
XI. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi
XII. Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập

l. Thông tin cá nhân được chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của quý khách trong quá trình cung cắp Sản Phẩm
Của Chúng Tôi cho quý khách.

Thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi thu thập bắt kỳ thông tin
nào quý khách cung cấp liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

Thông tin tự động: Chúng tôi tự động thu thập một số loại thông tin nhất định khi
quý khách tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

Thông tin từ các nguồn khác: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về quý khách từ
các nguồn khác, bao gồm nhà cung cấp dịch vụ, đổi tác và các nguồn công khai
có sẵn.

II. Cách thức chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách đề vận hành, cung cấp và cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Mục đích sử dụng thông tin cá nhân của chúng tôi bao gồm:

Vận hành, Cung cắp Sản Phẩm Của Chúng Tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của
quý khách để vận hành, cung cắp và giao Sản Phẩm Của Chúng Tôi và xử lý các giao dịch
liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi, bao gồm nhưng không giới hạn đến việc đăng
ký, mua hàng, tham gia các chương trình ưu đãi, cung cấp dịch vụ quản lý, vận hành các
Sản Phẩm Của Chúng Tôi, thanh toán và nhận bàn giao hàng.

Đo lường, hỗ trợ và cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi: Chúng tôi sử dụng thông tin cá
nhân của quý khách để đo lường việc sử dụng, phân tích hiệu suất, sửa lỗi, cung cắp hỗ
trợ, cải thiện chất lượng và phát triển Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

Đưa ra khuyến nghị và cá nhân hóa trải nghiệm: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của
quý khách để đề xuất Sản Phẩm Của Chúng Tôi mà quý khách có thể quan tâm, nhận
diện sở thích của quý khách và cá nhân hóa trải nghiệm của quý khách với Sản Phẩm Của
Chúng Tôi.

Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý: Trong một số trường hợp nhát định, chúng tôi có nghĩa vụ pháp
lý để thu thập, sử dụng hoặc lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách.

Liên lạc với quý khách: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để liên lạc với
quý khách liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi thông qua các kênh khác nhau (ví dụ:
email, chat) và để trả lời yêu cầu của quý khách.


Tiếp thị: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để tiếp thị và quảng bá Sản
Phẩm Của Chúng Tôi theo quy định của pháp luật. Chúng tôi có thể hiển thị quảng cáo
Sản Phẩm Của Chúng Tôi dựa trên sở thích của quý khách.

Phòng chống gian lận và lạm dụng, rủi ro tín dụng: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân
của quý khách để ngăn chặn và phát hiện gian lận và lạm dụng nhằm bảo vệ an ninh của
khách hàng, chúng tôi và những người khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các phương
pháp chắm điểm để đánh giá và quản trị rủi ro tín dụng.

Một số mục đích cụ thể cần sự đồng ý của quý khách: Chúng tôi có thể xin chấp thuận của
quý khách về việc sử dụng thông tin cá nhân cho một mục đích cụ thể nào đó khi chúng
tôi liên hệ với quý khách.

III. Thu thập và sử dụng cookies

Chúng tôi sử dụng cookies, pixel và các công nghệ tương tự khác (gọi chung là “cookies”}
để nhận diện trình duyệt hoặc thiết bị của quý khách, tìm hiểu thêm về sở thích của quý
khách, cung cắp cho quý khách các tính năng và dịch vụ thiết yêu và cho các mục đích bổ
sung khác, bao gồm:

Nhận diện quý khách khi quý khách đăng nhập sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Điều này cho phép chúng tôi cung cấp cho quý khách các đề xuất, hiển thị nội
dung được cá nhân hóa và cung cấp các tính năng và dịch vụ tủy chỉnh khác.
Recognizing you when you sign in use our offerings. This allows us Ío provide you

Lưu tâm đến các tủy chọn mà quý khách đã chắp thuận. Điều này cho phép chúng
tôi tôn trọng những điều quý khách thích và không thích, chẳng hạn như ngôn ngữ và cấu hình mà quý khách lựa chọn.

Tiến hành nghiên cứu và phân tích để cải thiện Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

Ngăn chặn hành vi gian lận.

Cải thiện an ninh.

Cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo, có liên quan đến sở thích của quý khách
trên các trang web của chúng tôi và trang web của bên thứ ba.


Đo lường và phân tích chất lượng của các Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

Cookies cho phép quý khách tận dụng một số tính năng cần thiết của chúng tôi. Ví dụ, nếu
quý khách chặn hoặc từ chối cookies của chúng tôi, quý khách sẽ không thể sử dụng một
SỐ sản phẩm, dịch vụ nhất định yêu cầu quý khách đăng nhập hoặc quý khách có thể phải
tự tay điều chỉnh một số tủy chọn hoặc cài đặt ngôn ngữ mỗi khi quý khách truy cập lại các
trang web của chúng tôi.

Các bên thứ ba được chắp thuận cũng có thể đặt cookies khi quý khách tương tác với các
Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Các bên thứ ba này thường bao gồm các công cụ tìm kiếm,
nhà cung cấp dịch vụ đo lường và phân tích, mạng xã hội và các công ty quảng cáo. Các
bên thứ ba sử dụng cookies trong quá trình cung cấp nội dung, bao gồm quảng cáo liên
quan đến sở thích của quý khách, để đo lường hiệu quả của quảng cáo và thực hiện một
số dịch vụ thay mặt cho chúng tôi.

Quý khách có thể quản lý cookies trình duyệt bằng việc cài đặt trình duyệt của mình. Tính
năng 'Trợ giúp' trên hầu hết các trình duyệt sẽ cho quý khách biết cách ngăn trình duyệt
chắp nhận các cookies mới, cách trình duyệt thông báo cho quý khách khi quý khách nhận
được cookies mới, cách tắt cookies và khi cookies hết hạn. Nếu quý khách tắt tất cả
cookies trên trình duyệt của mình, cả chúng tôi và bên thứ ba sẽ không thể chuyển cookies
sang trình duyệt của quý khách. Tuy nhiên, nếu quý khách làm điều này, quý khách có thể
phải tự tay điều chỉnh một số tủy chọn mỗi khi quý khách truy cập lại trang web và một số
tính năng và dịch vụ có thể không hoạt động.

IV. Cách thức chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân
Thông tin về khách hàng là một phần quan trọng trong hoạt động của chúng tôi, và chúng tôi không
bán thông tin cá nhân của khách hàng cho người khác. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân
như được nêu dưới đây.

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân cho Tập đoàn Vingroup, các công ty con, công ty thành
viên, công ty liên kết của Công ty Cổ phần Vinhomes và Tập đoàn Vingroup — Công ty CP,
các các công ty này đều tuân thủ Chính sách quyên riêng tư này hoặc chính sách tương
tự.

Giao dịch liên quan đến bên thứ ba: Chúng tôi cung cấp cho quý khách các dịch vụ, phần
mềm và nội dung do bên thứ ba cung cấp để sử dụng trên hoặc thông qua Sản Phẩm Của
Chúng Tôi. Quý khách có thể biết khi nào bên thứ ba tham gia vào các giao dịch của quý
khách và chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin liên quan đến các giao dịch đó với bên thứ ba đó.

Bên thứ ba cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng và/hoặc hợp tác với các công ty và cá
nhân khác để thực hiện một số công việc và chương trình như chương trình ưu đãi, bán
hàng chéo,... dành cho quý khách. Ví dụ bao gồm: gửi thông tin liên lạc, xử lý thanh toán,
đảnh giả rủi ro tín dụng và tuân thủ, thực hiện chương trình hỗ trợ lãi suất, xử lý tài sản
bảo đảm, phân tích dữ liệu, cung cấp hỗ trợ tiếp thị và bán hàng (bao gồm quản lý quảng
cáo và sự kiện), quản lý quan hệ khách hàng và đào tạo. Các bên thứ ba cung cấp dịch
vụ này có quyền truy cập vào thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của
họ, nhưng không được sử dụng cho các mục đích khác. Ngoài ra, họ phải tuân thủ pháp
luật về bảo vệ quyền riêng tư liên quan.

Tái cấu trúc, Chuyển nhượng doanh nghiệp/Dự án: Trong quá trình phát triển kinh doanh,
chúng tôi có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc tái cầu trúc doanh nghiệp hoặc
chuyển nhượng Dự án hoặc dịch vụ khác phủ hợp với quy định của pháp luật. Trong các
giao dịch như vậy, thông tin cá nhân, cơ sở dữ liệu và quyền sử dụng thông tin nói chung
là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng bên nhận chuyển
nhượng vẫn phải tuân theo các quy định của Chính sách quyền riêng tư này (hoặc khi
được khách hàng chấp thuận). Ngoài ra, trong trường hợp Công Ty hoặc phần lớn tài sản
của Công Ty được một công ty khác mua, thông tin của quý khách sẽ trở thành một trong
những tài sản được chuyển nhượng.

Bảo vệ chúng tôi và những người khác: Chúng tôi tiết lộ tài khoản và thông tin cá nhân
khác khi chúng tôi tin rằng việc đó là phủ hợp để tuân thủ pháp luật, để thực thi hoặc áp
dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của chúng tôi hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc
an ninh của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi, hoặc bắt kỳ người nào khác. Các công
việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để
ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm thiểu rủi ro tài sản và tín dụng.

Tủy theo sự lựa chọn của quý khách: Ngoài các quy định trên, quý khách sẽ nhận được
thông báo khi thông tin cá nhân về quý khách có thể được chia sẻ với bên thứ ba và quý
khách sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin.

V. Vị trí của thông tin cá nhân

Công Ty có địa chỉ tại Việt Nam và các công ty con khác của Vingroup có trụ sở tại nhiều quốc giatrên thế giới. Tủy thuộc vào phạm vi tương tác của quý khách với Sản Phẩm Của Chúng Tôi, thông tin cá nhân của quý khách có thể được lưu trữ tại hoặc truy cập không chỉ tại Việt Nam mà còn có thể từ nhiều quốc gia, Khi chúng tôi chuyền thông tin cá nhân của quý khách đến các quốc gia khác, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng thông tin đó được chuyển theo Chính sách quyền riêng tư này
và được cho phép theo pháp luật bảo vệ quyền riêng tư hiện hành.

VI. Cách thức chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân

Tại Công Ty, bảo mật là ưu tiên cao nhất của chúng tôi. Hệ thống của chúng tôi được thiết
kế có tính đến khả năng bảo đảm an toàn và riêng tư cho thông tin của quý khách.
Chúng tôi đã thuê bên thứ ba thực hiện kiểm soát an ninh bảo mật để ngăn chặn việc truy
cập, sử dụng trái phép thông †in cá nhân. Chúng tôi cũng thường. xuyên phối hợp với các
chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng để đảm
bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân. Khi thu thập dữ liệu, chúng tôi thực hiện lưu giữ và
bảo mật thông tin cá nhân tại hệ thống máy chủ và các thông tin cá nhân này được bảo
đảm an toàn bằng các hệ thông tường lửa, các biện pháp kiểm soát truy cập, mã hóa dữ
liệu theo chuẩn quốc tế.

Các thông tin thẻ thanh toán của quý khách do các tổ chức tài chính phát hành được chúng
tôi bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế với nguyên tắc không ghỉ nhận các dữ liệu quan trọng
của thẻ thanh toán (số thẻ, họ tên, số CVV) trên hệ thống của chúng tôi. Giao dịch thanh
toán của quý khách được thực hiện trên hệ thống của ngân hàng liên quan.

VII. Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba

Các Sản Phẩm Của Chúng Tôi có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và đường link tới các
trang web và ứng dụng khác. Các đối tác quảng cáo bên thứ ba có thể thu thập thông tin về quý
khách khi quý khách tương tác với nội dung, quảng cáo hoặc dịch vụ của họ.

VIII. Truy cập và lựa chọn

Quý khách có thể xem, cập nhật và xóa một số thông tin nhất định về tài khoản và các
tương tác của quý khách với Sản Phẩm Của Chúng Tôi. Nếu quý khách không thể tự truy
cập hoặc cập nhật thông tin của mình, quý khách luôn có thể liên hệ với chúng tôi để được
hỗ trợ.

Quý khách có nhiều lựa chọn về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của quý khách.
Nhiều Sản Phẩm Của Chúng Tôi bao gồm chức năng cho phép quý khách tùy chọn về
cách thông tin của quý khách đang được sử dụng. Quý khách có thể chọn không cung cấp
một số thông tin nhất định, nhưng sau đó quý khách có thể không tận dụng được một số
Sản Phẩm Của Chúng Tôi.

Thông tin tài khoản: Nếu quý khách muốn bổ sung, cập nhật hoặc xóa thông tin liên quan
đến tài khoản của mình, vui lòng gửi thư tới địa chỉ email chính thức của Công Ty. Khi quý
khách cập nhật hoặc xóa bắt kỳ thông tin nào, chúng tôi thường giữ một bản sao của phiên
bản trước vì lý do kỹ thuật.


Liên lạc: Nếu quý khách không muốn nhận nội dung quảng cáo từ chúng tôi, vui lòng hủy
đăng ký hoặc điều chỉnh tủy chọn liên lạc của quý khách tại Website (hoặc cách thức khác
theo quy định tại hợp đồng liên quan với quý khách). Nếu quý khách không muốn nhận
thông báo trong ứng dụng từ chúng tôi, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng
dụng hoặc thiết bị của quý khách.

Quảng cáo: Nếu quý khách không muốn xem quảng cáo dựa trên sở thích, vui lòng hủy
đăng ký hoặc điều chỉnh tủy chọn liên lạc của quý khách tại Website (hoặc cách thức khác
theo quy định tại hợp đồng liên quan với quý khách).

Trình duyệt và thiết bị: Tính năng Trợ giúp trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho
quý khách biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của mình chấp nhận cookies mới, làm
thế nào để trình duyệt thông báo cho quý khách khi quý khách nhận được cookies mới
hoặc cách tắt hẳn chức năng cookies.

IX. Thông tin cá nhân của người chưa thành niên

Nếu quý khách dưới 18 tuổi, quý khách phải có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ trước khi ký kết hợp đông và chấp thuận Chính sách quyên riêng tư này.

X. Thời hạn lưu trữ thông tin cá nhân

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của quý khách để đảm bảo cho quý khách khả năng sử dụng
liên tục các Sản Phẩm Của Chúng Tôi, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các
mục tiêu quy định tại Chính sách quyền riêng tư này, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho quý khách. Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân cụ thể khác nhau tủy thuộc vào mục đích sử dụng và chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của quý khách theo quy định của pháp luật hiện hành.

XI. Thông tin liên lạc, thông báo và sửa đổi

Nếu quý khách có bắt kỳ câu hỏi nào về quyền riêng tư của Công Ty hoặc muốn liền hệ
với đơn vị kiểm soát thông tin của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ
cố gắng trả lời câu hỏi của quý khách. Quý khách cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo
địa chỉ dưới đây:

Địa chỉ email: contact@bdstanhoanggia.com.vn

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi liên tục thay đổi và Chính sách quyền riêng tư này
cũng có thể được sửa đổi. Quý khách nên truy cập và kiểm tra trang web của chúng tôi
thường xuyên để cập nhật những thay đổi gần nhất. Trừ trường hợp có quy định khác,
Chính sách quyền riêng tư hiện tại của chúng tôi áp dụng cho tất cả thông tin cá nhân
chúng tôi có về quý khách và tài khoản của quý khách. Việc sửa đổi Chính sách này trong
mọi trường hợp sẽ không làm giảm mức độ bảo vệ thông tin cá nhân được thu thập trong
quả khứ mà không thông báo cho khách hàng liên quan và cho quý khách được quyền lựa
chọn.

XII. Ví dụ về các thông tin được chúng tôi thu thập

Thông tin quý khách cung cắp cho chúng tôi

Quý khách có thể chủ yếu cung cắp thông tin cho chúng tôi khi quý khách:

Tìm kiếm, đăng ký hoặc mua bán, sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi; Tạo hoặc quản lý tài khoản của quý khách; Cấu hình cài đặt của quý khách cho, cung cắp quyền truy cập dữ liệu cho, hoặc
tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi; Đăng ký hoặc tham dự một sự kiện của Công Ty; Mua hoặc sử dụng nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ từ các nhà cung cắp bên thứ
ba thông qua trang web hoặc ứng dụng của Công Ty (hoặc các địa điểm tương tự
khác do chúng tôi điêu hành hoặc cung cấp); cung cấp nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ của quý khách trên hoặc thông qua; Sản Phẩm Của Chúng Tôi hoặc trang web hoặc ứng dụng của Công Ty (hoặc các địa điểm tương tự khác do chúng tôi điều hành hoặc cung cắp); Liên lạc với chúng tôi qua tắt cả các phương tiện chính thống như tổng đài chăm sóc khách hàng, gọi điện, email; hoàn thành bảng câu hỏi hoặc các phiếu cung cắp thông tin khác; đăng tải nội dung trên các trang web hoặc ứng dụng của Công Ty hoặc các địa điểm tương tự. Tùy thuộc vào việc quý khách sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi, quý khách có thể cung cấp cho chúng tôi các thông tin ví dụ như: tên, địa chỉ email, địa chỉ thường trú, địa chỉ liên hệ, số điện thoại và thông tin liên
lạc tương tự khác; thông tin thanh toán, bao gồm thông tin thẻ tín dụng và tài khoản ngân hàng; thông tin về vị trí của quý khách; thông tin về tổ chức của quý khách và đầu mối liên hệ của quý khách, chẳng hạn như đồng nghiệp hoặc những người trong tổ chức của quý khách;tên người dùng, bí danh, vai trò và thông tin xác thực và bảo mật khác;nội dung phản hồi, lời chứng thực, câu hỏi, trao đổi với chúng tôi;hình ảnh của quý khách (tĩnh, video và trong một số trường hợp 3-D), giọng nói và các đặc điểm nhận dạng cá nhân khác của quý khách khi quý khách tham dự một sự kiện của Công Ty hoặc sử dụng một số Sản Phẩm Của Chúng Tôi; thông tin liên quan đến danh tính, bao gồm thông tin nhận dạng do chính phủ cấp, quốc tịch; thông tin tài chính và doanh nghiệp; và Số VAT, mã số thuế TNCN và các định danh thuế khác. Thông tin tự động
Chúng tôi có thể chủ yếu thu thập thông tin tự động khi quý khách: truy cập, tương tác hoặc sử dụng Sản Phẩm Của Chúng Tôi (kể cả khi quý khách sử dụng máy tính hoặc thiết bị khác để tương tác với Sản Phẩm Của Chúng Tôi);tải nội dung từ chúng tôi;mở email hoặc nhắp vào liên kết trong email từ chúng tôi; và tương tác hoặc liên lạc với chúng tôi.
Ví dụ về các thông tin có thể được chúng tôi thu thập tự động: Thông tin mạng và kết nối, như địa chỉ giao thức Internet (IP) được sử dụng để kết nối máy tính (hoặc thiệt bị khác) với Internet và thông tin về nhà cung cấp dịch vụ Internet của quý khách; thông tin về máy tính và thiết bị, chẳng hạn như thiết bị, ứng dụng, hoặc loại và phiên bản trình duyệt, loại và phiên bản của plug-in của trình duyệt, hệ điêu hành hoặc cài đặt múi giờ; vị trí của thiết bị hoặc máy tính của quý khách; thông tin xác thực và bảo mật; thông tin tương tác nội dung, chẳng hạn như nội dung được tải xuống, luồng và chỉ tiết phát lại, bao gồm thời lượng và số lượng luông và tải xuống đồng thời;
Các số liệu Sản Phẩm Của Chúng Tôi, chẳng hạn như việc sử dụng sản phẩm, lỗi
kỹ thuật, báo cáo, tủy chọn cài đặt của quý khách, thông tin sao lưu backup, API
calls, và nhật ký khác; nội dung quý khách đã xem hoặc tìm kiếm, thời gian phản hồi của trang web, ứng dụng, và thông tin tương tác trang (như cuộn, nhấp chuột); địa chỉ email và số điện thoại được sử dụng để liên hệ với chúng tôi; và thông tin nhận dạng và thông tin có trong cookies. Thông tin từ các nguồn khác. Ví dụ về các thông tin chúng tôi có được từ các nguồn khác: thông tin tiếp thị, tạo doanh số và tuyển dụng, bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ
thực, số điện thoại và thông tin liên hệ tương tự khác; thông tin về đăng ký, mua, hỗ trợ hoặc thông tin khác về tương tác của quý khách với các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi hoặc với các sản phẩm của bên thứ ba liên quan đến Sản Phẩm Của Chúng Tôi; kết quả tìm kiếm và liên kết, bao gồm các danh sách sản phẩm, dịch vụ được trả tiên (như Liên kết được Tài trợ).